De gebruiker verklaart door het gebruik van de site www.snellerwonen.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Conventies:
“snellerwonen”dit zijn de makers/eigenaren van de site www.snellerwonen.nl
“gebruiker” dit is iedereen die van de diensten op snellerwonen gebruik maakt
“woning zoekende” dit is de persoon die een kamer zoekt middels de site c.q. andere media
“woning aanbieder”dit is de persoon die een kamer aanbiedt met het doel een huurder te vinden.
“alle fysieke bedragen” alle bedragen zijn in euro's en ex.BTW (Hierover wordt 19% berekent). Mits anders aangegeven.

Algemeen
snellerwonen is een Nederlandse onderneming die intermediair vormt tussen woning zoekende en woning aanbieder. Hier is voor de woning zoekende courtage voor verschuldigd te weten: 75% courtage, dit van de maandhuur (ex. 19% BTW).
In beginne is een inschrijving bij snellerwonen noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op een gevonden kamer door snellerwonen. De inschrijving bedraagt eenmalig 25 Euro (vijfentwintig euro), het bedrag is inclusief BTW. snellerwonen verleent geen restitutie over het ge-inde inschrijfgeld.

Voor snellerwonen gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door snellerwonen worden zonder persoonlijke notificatie gewijzigd. Wijzigingen in deze voorwaarden worden op de startpagina van snellerwonen vermeld.

Artikel 1: Eigendomsrecht
1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van snellerwonen, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, logo, merknaam, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door snellerwonen ligt nadrukkelijk bij snellerwonen.
1.2 Het is snellerwonen toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.
1.3 Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van snellerwonen, met uitzondering van één exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan rechtsvervolging plaatsvinden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
2.1/2 snellerwonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d.
2.3 Aangezien snellerwonen slechts een ontmoetingsplaats van informatie vormt, is deze geen partij in de overeenkomst tussen woning zoekende en woning aanbieder. snellerwonen is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen woning zoekende en woning aanbieder.
2.4 Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker snellerwonen volledig voor alle mogelijke claims.
2.5 snellerwonen heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken een schadevergoeding te eisen.
2.6 snellerwonen is alleen intermediair en heeft geen betrekkingen met de woning aanbieder.
2.7 woning aanbieder alsmede woning zoekende kunnen geen rechten ontlenen aan de geleverde diensten en/of schade verhalen om de handelswijze van snellerwonen.
2.8 snellerwonen eist van de woning zoekende een handtekening op het inschrijfcontract, daarmee gaat de woning zoekende akkoord met deze voorwaarden. En is het niet mogelijk om eventuele schade hierdoor te verhalen op snellerwonen. Het betreft namelijk een vrijwillige inschrijving tot kennisgeving dat de woning zoekende geintreseerd is in een kamer c.q. woonruimte. Hiermee zal snellerwonen haar procedure starten om bij machte alles in werking te stellen om de woning zoekende tevreden te stellen met een actueel aanbod.
2.9 Een inschrijving bij snellerwonen (def. 2.8) geeft primair geen recht op een daadwerkelijke woonruimten c.q. kamer. snellerwonen is namelijk afhankelijk van het gevonden aanbod van de woning aanbieders.

Artikel 3: Privacy
3.1 De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door snellerwonen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
3.2 Als door misbruik van snellerwonen privacy wordt geschonden valt dat onder de aansprakelijkheid van misbruik plegen en niet onder de aansprakelijkheid van snellerwonen.
3.3 Als door externe oorzaken informatie van de site vrijkomt. Valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van snellerwonen, hoewel snellerwonen deze kans tracht te verkleinen.

Copyright 2005
snellerwonen - www.snellerwonen.nl
SNELLERWONEN
Vondelstraat 34a
6512 BH Nijmegen