Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op alle artikelen uit het Online Archief en elders op onze website rust auteursrecht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Soshe. Gebruiker mag de inhoud van www.soshe.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het intellectuele eigendomsrecht van Soshe, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, logo, merknaam, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door SoShe ligt nadrukkelijk bij LINX division webdevelopment.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Linken en verwijzen naar de pagina's van SoShe op internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.